Lista actelor care pot fi supralegalizate

La Camera Notarilor Publici pot fi supralegalizate următoarele tipuri de acte:

Copii ale actelor originale, legalizate de un notar public;
Traducerile legalizate la notar (Regulamentul Camerei Notarilor prevede anumite reguli stricte pentru ca traducerile să poată fi supralegalizate, de aceea vă recomandăm să ne contactați direct pentru detalii.);
Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură) de ex.: procuri, declaratii, invitatii etc.

La Ministerul Justiției pot fi supralegalizate următoarele tipuri de acte:

Hotărâri judecătoreşti (în copie legalizată, emise de instanţele judecătoreşti române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei));
Actele originale emise de Registrul Comerţului (de ex.: Certificat Constatator etc. - actul trebuie să fie emis sub antetul Ministerului Justiției)
Nu se supralegalizează actele emise de autorităţi care nu se află în administrarea sau subordinea Ministerului Justiţiei, ci în subordinea altor ministere (de exemplu acte consulare, acte emise de arhivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, acte de studii, acte de stare civilă etc.).
Nu se supralegalizează actele oficiale emise de autorităţile române pentru a fi folosite în România.
Nu se supralegalizează actele oficiale străine.
La Ministerul Afacerilor Externe pot fi supralegalizate următoarele tipuri de acte:

Certificate de naştere (formatul nou, emise după 01.01.1998);
Certificate de căsătorie (formatul nou, emise după 01.01.1998);
Certificate de deces (formatul nou, emise după 01.01.1998);
Certificate de cazier judiciar/certificate de cazier auto (eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti);
Certificate de rezidenţă fiscală (redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice);
Adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român (eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti);
Actele de studii preuniversitare (trebuie vizate în prealabil de inspectoratul şcolar judeţean);
Actele de studii superioare (se vizează în prealabil de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii din Bucureşti – CNRED);
Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini (vizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii -Serviciul Relaţii Internaţionale);
Adeverinţe medicale (vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, Bucuresti);
Certificate de botez/cununie (vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2);
Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă (vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti);
Adeverinţe de calificare în diferite meserii    (vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti).