Lista completă a actelor care se apostilează de prefecturi, tribunale şi Camera Notarilor Publici.

Prefecturile apostilează:
•    Certificate de naştere, model nou internaţional, emise după 1996;
•    Certificate de căsătorie, model nou internaţional, emise după 1996;
•    Certificate de deces emise după 1996;
•    Certificate de botez, vizate anterior de Direcţia Judeţeană a Cultelor;
•    Adeverinţe de stare civilă;
•    Adeverinţe de atestare a cetăţeniei şi domiciliului;
•    Adeverinţe privind componenţa familiei, în original, eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor din sectoarele 1-6;
•    Diplome, programe analitice, foi matricole vizate anterior de Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau de inspectoratele şcolare judeţene.
•    Acte de atestare a studiilor cetăţenilor străini pe teritoriul României, în original, vizate de Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene din cadrul MECTS;
•    Certificate de calificare în meserii;
•    Certificate de competenţă pentru personalul maritim navigant, în original, vizate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;
•    Brevete de turism, în original, eliberate de Autoritatea Naţională pentru Turism;
•    Adeverinţe de atestare a vechimii în muncă, vizate anterior de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale:
•    Certificate şi adeverinţe de conformitate eliberate de Ministerul Sănătăţii;
•    Adeverinţe şi certificate medicale vizate anterior la Direcţia Legislativă şi Asistenţă Juridică a Ministerului Sănătăţii sau la Direcţiile Judeţene de Sănătate;
•    Adeverinţe eliberate de OAMGMAMR (Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistentelor Medicale din România);
•    Caziere judiciare;
•    Certificate de rezidenţă fiscală, în original, redactate în limbile română şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice din sectoarele 1-6;
•    Certificate de traducător emise de Ministerul Culturii şi Cultelor.

Tribunalul apostilează:
•    Hotărâri de rectificare;
•    Sentinţe de divorţ;
•    Hotărâri definitive pentru schimbare de nume;
•    Sentinţe de încredinţare a copilului minor.

Supralegalizarea prin apostilă a actelor emise de notariate şi aprobate de notarul public, începând cu data de 26.11.2010, se efectuează la Camera Notarilor Publici.  

Camera Notarilor Publici supralegalizează:
•    Procuri şi împuterniciri notariale;
•    Traduceri autorizate ale actelor, legalizate de notar;
•    Fotocopii/duplicate ale actelor româneşti, legalizate de notar.