Adeverinţa de conformitate MS a diplomelor de medic eliberate de un stat terţ titularilor care au exercitat activitatea profesională în România

Titularilor de diplomă, certificat sau alt titlu de medic, medic dentist, farmacist, asistent generalist, moaşă, eliberate de un stat terţ şi echivalate conform legii, în cazul în care aceştia au exercitat efectiv şi legal activitatea profesională în baza acestor titluri de calificare pe o durată de 3 ani în România, Ministerul Sănătăţii le eliberează o Adeverinţă de conformitate care atestă această experienţă profesională, document necesar în procedura de recunoaştere în alte state membre UE.

Documente necesare pentru eliberarea Adeverinţei:
* cerere care conţine şi datele de contact;
* copie act identitate;
* copii legalizate după diploma de bacalaureat şi după titlurile oficiale de calificare (certificat de competenţe profesionale, diploma de absolvire a şcolii postliceale sanitare de asistent medical obstetrică-ginecologie, diploma de studii universitare);
* copie legalizată după foaia matricolă;
* adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ absolvită de solicitant, prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile atestate de titlurile oficiale de calificare în vederea obţinerii fiecărui titlu;
* copii legalizate după documentele de schimbare a numelui (căsătorie etc.);
* copie legalizată după Autorizaţia de Liberă Practică;
* adeverinţa de vechime de la locul de muncă sau copie conformă după cartea de muncă.
Medicii specialişti vor prezenta suplimentar o copie după certificatul de medic specialist şi adeverinţa eliberată de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în care se menţionează şi ordinul ministrului de confirmare ca rezident şi perioada în care solicitantul a efectuat pregătirea prin rezidenţiat sau copia legalizată a carnetului de rezident.

Model de Adeverinţă:
Antetul instituţiei (Logo)
Nr. de înregistrare, data
A D E V E R I N Ţ Ă
Se adevereşte prin prezenta că doamna / domnul … medic / medic dentist /  farmacist / specialist primar în specialitatea … / asistent medical generalist, asistent medical obstetrică-ginecologie a fost încadrat (ă) în funcţia … de la data … până la data … (zi, lună, an), exercitând efectiv, legal şi neîntrerupt (sau cu indicarea întreruperii) activităţile profesionale pe această durată.
Funcţia,
nume prenume persoana abilitată
semnătură, ştampila instituţiei

În baza acestei Adeverinţe, echivalentă cu Certificatul de conformitate a calificărilor profesionale şi titlurilor de studii obţinute în România, aveţi dreptul să profesaţi în spaţiul comunitar pe domeniul în care sunteţi calificat.

În urma obţinerii Certificatului de conformitate (Adeverinţei), pe document se va aplica Apostila, apoi va fi tradus împreună cu celelalte acte de studii, iar după traducerea tuturor actelor dosarul urmează a fi depus la ministerul competent din ţara membră UE, în care va lucra solicitantul.

În baza Certificatului de conformitate (Adeverinţei) aveţi dreptul să profesaţi în spaţiul comunitar pe domeniul în care sunteţi calificat.